Aanmelden lidmaatschap

Door me in te schrijven als lid van VADA verklaar ik:

  • de watersportvereniging VADA te machtigen tot incassering van het verschuldigde contributie en andere, door de Algemene Ledenvergadering, vastgestelde bedragen ten gunste van bankrekening NL69 RABO 0306 2887 29
  • dat ik wanneer ik het niet eens ben met het afgeschreven bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na de afschrijving in contact zal opnemen met penningmeester@wsv-vada.nl
  • te kunnen zwemmen
  • kennis te hebben genomen van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en de desbetreffende afdeling
  • er nota van heb genomen dat contributie- en liggelden per kwartaal worden berekend en geïnd. Opzeggen van het lidmaatschap kan tot 2 weken voor het einde van een kwartaal. Het eerst volgende kwartaal is men dan geen contributie verschuldigd. Opzegging moet worden doorgegeven aan het ledensecretariaat@wsv-vada.nl
  • gedurende mijn lidmaatschap van watersportvereniging VADA als roeilid een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben, waarbij zodra ik stuur bevoegdheid bij de roeiafdeling heb, schade aan roeiboten die ik ‘onder mij heb’, ‘in opzicht heb’, niet is uitgesloten

Ledenadministratie

  • We gebruiken gegevens alleen voor het uitvoeren van de ledenadministratie en facturatie
  • Watersportvereniging VADA verstrekt gegevens in geen geval aan derden, tenzij op justitieel verzoek

SEP-key

  • Het aanvragen van een toegangsleutel (voor het toegangshek en clubhuis) doe je via het ledensecretariaat@wsv-vada.nl met vermelding van naam en lidnummer. Na verwerking van de aanvraag door het ledensecretariaat kan je de SEP-key afhalen bij de kantine beheerster.
  • De borg van € 20 wordt geïnd bij de eerst volgende automatische incasso. Er geldt een maximum van 2 key’s per lid. De borg kan worden terug ontvangen door de key in te leveren bij de kantinebeheerster.

Aanmelden als lid

Via onderstaande link kun je je aanmelden als lid van VADA Roeien. De link verwijst naar een formulier op wsv-vada.nl en opent in een nieuw venster: http://wsv-vada.nl/aanmelden